ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                      ๕.๔  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
สรุปเรื่อง
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และใช้เป็นเครื่องมือในการลดมูลเหตุ หรือป้องกันโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบทั้งระดับบุคคล และองค์กร และเพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่  ๕.๔)
                       
ประเด็นที่เสนอ
                    ๑.  เพื่อโปรดพิจารณา
                    ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด    
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                    ๑.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑)
                    ๒.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
                    ๓.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................