ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

                    ๓.๒  รายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                    ๕.๒  แผนการพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                    ๕.๓  การแต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                    ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)

                    ๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

                    ๕.๖  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                    ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

                    ๕.๘  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๕  หลักสูตร

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ