ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
                         ๓.๑   รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
๓.๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
                                                
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                        ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
                        ๔.๒  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบลงทุน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ๔.๓  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
                        ๕.๒  การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อเป็นอธิการบดี
                        ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิทยาการจัดการ
                        ๕.๔  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        ๕.๕  การขออนุมัติเงินคงคลังสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
                        ๕.๖  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                        ๕.๗  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๘  หลักสูตร
                        ๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ๕.๙  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)
                        ๕.๑๐  การเพิกถอนปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ลับ)  
                    
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ