ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
         
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
                    ๓.๑  แผนการบริหารและแผนการดำเนินงาน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑  การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์    
                    ๔.๒  ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๕)
                    ๔.๓  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                    ๕.๑  การแต่งตั้งรองอธิการบดี     
                    ๕.๒  การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                    ๕.๓  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
                    ๕.๔  (ร่าง)  แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
                    ๕.๕  รายงานผลการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสระแก้ว 
                    ๕.๖  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                    ๕.๗  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑  หลักสูตร
                    ๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๕.๑๑  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๕.๑๒  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โครงการรับนักศึกษาพิการ
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ