ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
         
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                    ๔.๑  ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  แทนตำแหน่งที่ว่าง
                    ๔.๒  ผลการสอบสวนทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย  (ลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                    ๕.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
                    ๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) 
                    ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ก.อ.ม.) 
                    ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตำแหน่งที่ว่าง
                    ๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
                    ๕.๖  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                    ๕.๗  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๕.๘  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                    ๕.๙  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๓  หลักสูตร
                    ๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๕.๑๑  (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๕.๑๒  (ร่าง)  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑
                    ๕.๑๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)
                    ๕.๑๔  การขออุทธรณ์และให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย  (ลับ)
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ