ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
         
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
                       ๓.๑  รายงานการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หลักสูตร
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี   พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๕)
                       ๔.๒  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
                       ๕.๒  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
                       ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
                       ๕.๔  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                       ๕.๕  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๓  หลักสูตร
                       ๕.๖  การขอปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
                       ๕.๗  (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
                       ๕.๘  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
                       ๕.๙  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
                       ๕.๑๐  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑         
                       ๕.๑๑  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)
                       ๕.๑๒  การพิจารณาอุทธรณ์คำร้อง  ของนายสนธยา  ชมภู  (ลับ)
          
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ