ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  o๙.oo  น.

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
         
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
                        ไม่มี
   
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                ๕.๑  การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ