ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

--------------------------------------

        ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
         
        ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  และครั้งที่  ๒/๒๕๖๑
 
        ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
                            ๓.๑  แผนการบริหารและแผนการดำเนินงาน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
        ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (เอกสารแจกในห้องประชุม)      
 
        ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑  การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตำแหน่งที่ว่าง
                            ๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
                            ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี
                            ๕.๔  การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
                            ๕.๕  การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
                            ๕.๖  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เอกสารแจกในห้องประชุม)
                            ๕.๗  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                            ๕.๘  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑  หลักสูตร
                            ๕.๙  รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย  กรณีการร้องเรียนของนางสาวนิรมล  ตู้จินดา
                            ๕.๑๐  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)
                            ๕.๑๑  พิจารณาการขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  (ลับ)
    
        ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ