ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖o

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                       ๓.๑  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

            ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙
            ๔.๒  รายงานรายได้ – ค่าใช้จ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  การดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในสภาวการณ์ที่จำนวนนักศึกษาลดลง 
๕.๒  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดีประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑)
๕.๓  (ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์ University Reprofiling  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ้มภ์
๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ก.อ.ม.)
๕.๕  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐
๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐
๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐
๕.๑๑  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ