ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖o

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อ

            ๓.๑  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษารายบุคคลของนักศึกษา

                   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

            ๔.๑  การดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
            ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
            ๔.๓  รายงานการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
        ๔.๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
        ๔.๓.๒  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
    ๔.๔  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

            ๕.๑  (ร่าง)  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   

            ๕.๒  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา 

            ๕.๓  การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

            ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ก.อ.ม.)

            ๕.๕  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๗  หลักสูตร

            ๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๕.๗  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

            ๕.๘  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๕.๙  (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๕.๑๐   (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๕.๑๑  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๕.๑๒  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์และนวัตกรรมการตลาด (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ