ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๔/๒๕๖o

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖o

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                         ๓.๑ การแก้ไขรายละเอียดในเอกสารการเสนอขอตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑ การขออนุมัติงบประมาณคงเหลือจากการประมาณการรายได้ (๒๐%) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                    ๕.๒ การเสนอบัญชีกำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

                    ๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

                    ๕.๔ รายงานการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

                    ๕.๕ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี เรื่อง การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

                    ๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

                    ๕.๗ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร

                    ๕.๘ รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนปริญญาบัตร จำนวน ๑ ราย (ลับ)

                    ๕.๙ การพิจารณาความสมบูรณ์ของวุฒิการศึกษา กรณีมีการปลอมลายมือชื่อกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ในใบรับรองวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ