ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖o

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                    ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  การดำเนินการด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Education ๔.๐

                ๕.๒  การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ

                ๕.๓  การแต่งตั้งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๕.๔  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๖  หลักสูตร

                ๕.๕  การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

                ๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

                ๕.๗  รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนปริญญาบัตร  จำนวน  ๑  ราย  (ลับ)                   

                   

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ