ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖o

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                    ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                ๔.๑  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

                      ๔.๑.๑  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ไตรมาส ๒)
                      ๔.๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ไตรมาส ๒)
                ๔.๒  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณ
                ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ์
                ๕.๒  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐
                ๕.๓  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๔  หลักสูตร 
๕.๔  การขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
๕.๕  การขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๐  ระเบียบวาระที่  ๕.๗  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ