ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖o

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                        ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                        ๔.๑  รายงานผลการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติปริญญาบัตร  (ลับ)
                        ๔.๒  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                        ๕.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

                        ๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

                        ๕.๓  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา           

                        ๕.๔  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๕  หลักสูตร

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ