ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๘/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖o

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                        ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ                   

                        ๔.๑  แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษา  ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐
                        ๔.๒  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐
                        ๔.๓  รายงานการปิดหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                        ๕.๑  (ร่าง)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง
                        ๕.๒  ปฏิทินกำหนดการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
                        ๕.๓  ปฏิทินกำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี
                        ๕.๔  กรอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี
                        ๕.๕  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                        ๕.๖  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๔  หลักสูตร
                        ๕.๗  ขอหารือกรณีสิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในการเป็นประธานหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗
                        ๕.๘  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ....
                        ๕.๙  การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
                        ๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐
                        ๕.๑๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑
                        ๕.๑๒  การพิจารณาผลงานทางวิชาการ  (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ