ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๙/๒๕๖o

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖o

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

                        ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ               

                        ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
                        ๔.๒  รายงานการปิดหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                 

                        ๕.๑  การเลือกบุคคลเพื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
                        ๕.๒  (ร่าง)  แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ๕.๓  (ร่าง)  ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ๕.๔  (ร่าง)  ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ๕.๕  (ร่าง)  ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ๕.๖  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าบริการสำหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐
                        ๕.๗  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
                        ๕.๘  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๒  หลักสูตร
                        ๕.๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
                        ๕.๑๐  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
                        ๕.๑๑  การเพิกถอนปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ