ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD / เอกสาร  ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

๔.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

                                               ๔.๓  แผนดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒

                                                ๔.๔  ธรรมาภิบาลกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

๔.๕  ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๔.๖  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ    

                                 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๒ – มกราคม  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  แจ้งการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสถาบันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สมศ.) 

๕.๓  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ