ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

รายงานการดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                ๔.๒  การปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จำนวน    หลักสูตร

                ๔.๓  โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

๔.๔  (ร่าง)  นโยบายมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๔.๘  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๙  (ร่าง)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  (ฉบับที่..)  พ.ศ. ....

                ๔.๑๐  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                ๔.๑๑  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

                ๔.๑๒  รายงานการดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ลับ)   

                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                   ๕.๒  เสนอหลักสูตรเพื่อรอการปิด  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ