ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    สิงหาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  การปรับปรุงข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสภามหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านอื่นๆ  

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๔.๑  รายงานการดำเนินการสรรหาคณบดี  ทั้ง    คณะ

๔.๒  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การสรรหาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  การครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

                ๕.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๘๑  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๙๘  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๑๐  ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๑๘๙  ราย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

                              

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ