ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/ ๒๕๕๒

วันจันทร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                                ๓.๑  การสรรหาอธิการบดี

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  การวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับต่าง ๆ

                                               ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุมและหุ่นยนต์

                                                ๔.๓  ขอความเห็นชอบแก้ไขชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา ๘ (ข) (๗) และ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

                                                ๔.๔  การกำหนดระดับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร    ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

                                               ๔.๕  รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย  ลักษณะ    มิติ                                        

                                                ๔.๖  เรื่องการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทแอดวานซ์ ออดิตติ้ง (Advance Auditing)  

                                                ๔.๗  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)

                                                ๔.๘  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑   รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๒

๕.๒  สรุปรายงานผลการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

                                                ๕.๓  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

 

ระเบียบวาระ ที่      เรื่องอื่น ๆ