ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/ ๒๕๕๒

วันอังคารที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๖.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                                ๓.๑  รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย  ลักษณะ    มิติ

                                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  คำของบประมาณรายจ่าย (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  งบรายได้ (กศ.ปช.)  เพิ่มเติม  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

                                               ๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  

                                                ๔.๓  การแต่งตั้งรองอธิการบดี

                                                ๔.๔  การสรรหาอธิการบดี  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                    ๕.๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗)  และ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒   รายงานงบรายได้ - รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๒  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๓  สรุปรายงานผลการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๕.๔  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระ ที่      เรื่องอื่น ๆ