ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ         

              

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี 

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

          ๔.๑  ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  แทนตำแหน่งที่ว่าง

         ๔.๒  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (ลับ)

  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          ๕.๑  ขั้นตอนการขออนุมัติจบการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

         ๕.๒  การขออนุมัติปริญญาบัตร 

         ๕.๓  สาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๔  รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รอบระยะเวลา  ๑๒  เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖)

         ๕.๕  การเสนอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสื่อสาร และสาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ    

๕.๖  การแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕)  ตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)

๕.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)

๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖

๕.๑๐  (ร่าง)  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                   

ระเบียบวาระที่   เรื่องอื่น ๆ