ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๓/ ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่    กันยายน  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                               ๔.๑  การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

                                               ๔.๒  การแต่งตั้งกรรมการประจำส่วนราชการ (ถอน)

                                               ๔.๓  การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                ๔.๔  การกำหนดกรอบจำนวนรองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี

                                                ๔.๕  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  รายงานงบรายได้ - รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๒  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่       เรื่องอื่น ๆ