ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ

ครั้งที่  ๑๔/ ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  การแต่งตั้งรองอธิการบดี  

                                               ๔.๒  การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

                                                ๔.๓  แผนปฏิบัติราชการ    ปี  ของมหาวิทยาลัย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                               ๔.๔  แผนงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๓  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๔.๕  การอนุมัติผลการเรียน

                                                ๔.๖  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ร่างระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย)

                                                ๔.๗  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์

                                                ๔.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  (กบพ.) 

                                                ๔.๙  การพิจารณาตำแหน่งผลงานทางวิชาการ

                                                ๔.๑๐  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ   

                                                                                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  ๒๕๕๒

๕.๒  รายงานงบรายได้ - รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๒       (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่       เรื่องอื่น ๆ