ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๖/ ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ

                                    ๔.๒  ปรับแก้คำอธิบายรายวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร    ปี)

                                    ๔.๓  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

                                                                                              

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

      

ระเบียบวาระที่       เรื่องอื่น ๆ