ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    มกราคม  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๗/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                                ๓.๑  รายงานการดำเนินงาน  การศึกษาความเป็นไปได้  และแนวทางการพัฒนาศูนย์สระแก้ว (วิทยาลัยอุษาคเนย์)

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                               ๔.๒  สาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                                                ๔.๓  การขออนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

                                                ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) 

                                                ๔.๕  การขอเสนอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการการบิน  แด่  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                                ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม  และเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ