ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างรายเดือน  และค่าครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน    ฉบับ

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

๔.๒  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ของคณะ  และหน่วยงาน

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

๕.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๓  (ร่าง)  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                ๕.๔  การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานของสภามหาวิทยาลัย

๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี

                ๕.๖  (ร่าง)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  และการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ  พ.ศ.  ....

                ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕    

                ๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ