ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา         

  ๔.๑  การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  ๔.๒  การขออนุมัติปริญญาบัตร

  ๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 

๔.๕  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะ  ศูนย์  สำนัก  และสถาบัน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓    

๔.๖  กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี  ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

๔.๗  การขอความเป็นธรรมผลการประเมินการปฏิบัติงาน  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

๔.๘  โครงการศึกษาแนวทางการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเพิ่ม     

๔.๙  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  พ.ศ.  .....                                                                                                          

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                      ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ