ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่  ๑                เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่  ๒               รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD/เอกสาร ACROBAT)   

 

ระเบียบวาระที่  ๓                เรื่องสืบเนื่อง

                                                                        ๓.๑  การประเมินมหาวิทยาลัย

                                                ๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  ๒๕๕๔  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่  ๔                เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร  

                                                ๔.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                ๔.๓  การเสนอปิดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

                                                ๔.๔  แผนนิติบัญญัติ  มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๔.๕  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

                                                ๔.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

                 

ระเบียบวาระที่  ๕               เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง       

 ๕.๓  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 ๕.๔  เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 

ระเบียบวาระที่  ๖                 เรื่องอื่น ๆ