ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    กันยายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  รองอธิการบดีขอลาออก

                ๔.๒  การแต่งตั้งรองอธิการบดี

                ๔.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร

๔.๔  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  สำนัก และมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                ๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                ๔.๘  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๙  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๑๑  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

๔.๑๒  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                           

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ