ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/ ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่                  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่                 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่                 เรื่องสืบเนื่อง

                                                ๓.๑  แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ๒๕๕๔  ของคณะ  และหน่วยงาน  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 ระเบียบวาระที่               

                                                เรื่องเชิงนโยบาย

                                                ๔.๑  การยกระดับคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๒  แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

                                                ๔.๓  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... 

                                                ๔.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  พ.ศ.  ....

                                                ๔.๕  การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง

                                                ๔.๖  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                                ๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                                                ๔.๘  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคงหลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                                                ๔.๙  ขอให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                                                ๔.๑๐  เสนอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบวิชาการจัดการศึกษาทั่วไป

                                                ๔.๑๑  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย

 

 ระเบียบวาระที่                เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  รายงานผลการสำรวจการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 

ระเบียบวาระที่                   เรื่องอื่น ๆ