ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๓.๒  รายงานการแก้ไขวิทยานิพนธ์

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ไม่มี

  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี

                ๕.๒  แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๕.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๔๘  ราย  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๖

๕.๔  เสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์  และสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตำแหน่งที่ว่าง

๕.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๕.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

๕.๘  (ร่าง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)   

                                                                    

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ