ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/ ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    ธันวาคม  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน    ราย

 

 ระเบียบวาระที่        

                             เรื่องเชิงนโยบาย

                             ๔.๑  คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง

                             เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             ๔.๒  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๓  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ....

                             ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์

                             ๔.๕  (ร่าง)  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                             ๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                             ๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                             ๔.๘  เสนอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบวิชาการจัดการศึกษาทั่วไป 

 

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เอกสารแจกในห้องประชุม

๕.๒  รายงานการตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด)  เอกสารแจกในห้องประชุม 

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ