ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/ ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

๔.๒  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Improvement Plan) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

                        ๔.๔  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                        ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

๔.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

                        ๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                        ๔.๘  การดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ลับ)

                        ๔.๙  การขอตั้งงบประมาณเพื่อฟื้นฟูมหาวิทยาลัยจากอุทกภัย 

                                                                                                                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                    ๕.๑  การประกวดออกแบบเซรามิกส์  Thai Ceramic Award 2011  (TCA 2011)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ