ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/ ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                   ๓.๑  การหารือเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานของสภามหาวิทยาลัย

                ๓.๒  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินกำหนดภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ

                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๒  รายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย  (ลับ)

๔.๓  รายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน    ราย  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร 

                ๕.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                ๕.๓  การแต่งตั้งกรรมการประจำส่วนราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

                ๕.๔  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (พิจารณาตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

                ๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                ๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

๕.๗  (ร่าง)  แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

                  

                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ