ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๓/ ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    ธันวาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                   ไม่มี

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานการใช้จ่ายงบฟื้นฟูมหาวิทยาลัย  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

๔.๒  รายงานการทบทวนผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

                ๕.๒  แจ้งผลการขอทบทวนการประเมินผลงานทางวิชาการ  (ลับ)

                ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

                ๕.๔  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปี  ๒๕๕๕  รอบ    เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕)

                ๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๕.๖  (ร่าง)  ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างรายเดือน  และค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน    ฉบับ       

                ๕.๗  (ร่าง)  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ