ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๕/ ๒๕๕๒

วันจันทร์ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                               ๔.๒  คำขอตั้งงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๔.๓  การพิจารณาตำแหน่งผลงานทางวิชาการ  

                                               ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ

                                                ๔.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาทางวินัย  พ.ศ.  .........  

                                                ๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง)

                                                ๔.๗  การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

                                               

                                ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  ๒๕๕๒  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  รายงานงบรายได้ - รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๒       (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

    

ระเบียบวาระที่       เรื่องอื่น ๆ