ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๗/ ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ศูนย์การศึกษาสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                        ๑.๑  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

                                                ๑.๒  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  การขออนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

                                               ๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๒

                                                ๔.๓  ศึกษาความเป็นไปได้  และแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาสระแก้ว  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๔.๔  (ร่าง)  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                                                ๔.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)    

                                                                                              

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                                            ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

                                (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

      

ระเบียบวาระที่       เรื่องอื่น ๆ