ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพุธที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                       

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน    ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๑๑  ราย

 

 ระเบียบวาระที่  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                  

                             ๔.๑  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์  ประจำของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ...   

                             ๔.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                             ๔.๓  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                             ๔.๔  (ร่าง)  หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                             ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔

๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๕๔

                            

 ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม  กันยายน  และตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

ระเบียบวาระที่            เรื่องอื่น ๆ