ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓(เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  ร่างระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ.  ....

                                                ๔.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                               ๔.๓  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                                ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย  

                                                ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  

                                                ๔.๖  การแต่งตั้งเลขานุการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                ๔.๗  การแต่งตั้งรองอธิการบดี

                                                ๔.๘  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑   

                                                                                              

                                ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๕.๒  แจ้งการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสถาบันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  (สมศ.)

      

ระเบียบวาระที่       เรื่องอื่น ๆ