ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  การตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก 

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์  เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๒  (ร่าง)  แผนอัตรากำลังระยะ    ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

                ๕.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร

๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ของหน่วยงาน

๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

                ๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ