ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                            

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔  (เอกสาร  WORD / เอกสาร  ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                              

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ครั้งที่           

                             ๔.๓  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                             ๔.๔  (ร่าง)  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  (ฉบับที่  ๒)

                             ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔

                     

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม  - ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

๕.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และ  พ.ศ.  ๒๕๕๐

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ