ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    มีนาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์

                ๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร

๕.๓  รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รอบ    เดือน

                ๕.๔  การรายงานผลพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๕  แผนดำเนินโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

๕.๗  การขอยกเลิกสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                    

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ