ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD / เอกสาร  ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

๔.๒  สาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๔.๓  ธรรมาภิบาลกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

                                               ๔.๔  การยุบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

                                                ๔.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....

๔.๖  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาทางวินัย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ....

๔.๗  การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับ  (เพิ่มเติม)

                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  การกำหนดชื่อปริญญาวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ  (เพิ่มเติม) 

๕.๓  ซักซ้อมความเข้าใจ  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ