ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  รายงานการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก  จำนวน    ราย

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๒  รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

                ๕.๒  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมการแสดงหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                                       

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ