ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                                         

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔  (เอกสาร  WORD/ เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. ....

 

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                             ๔.๒  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๔.๔  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์

                             ๔.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัย  พ.ศ.  ....    

                             ๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔

                             ๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔

                             ๔.๘  รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ครั้งที่    (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๔.๙  การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับ  (เพิ่มเติม)                                                             

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เป็นเอกสารแจกให้ห้องประชุม)

๕.๒  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

๕.๓  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๕.๔  รายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ