ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

๔.๒  การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๓   การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๕.๓   รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดทำแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ  ๑๕  ปี”  (เอกสารแจกในห้องประชุม)   

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ