ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  รายงานการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก  จำนวน    ราย

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  (ร่าง)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

                ๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

        ๕.๓  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๔  รายงานผลการติดตามประเมินผล  และการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รอบระยะเวลา    เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖)     

๕.๕  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  จำนวน    ราย  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๖  การครบวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน

                ๕.๗  โครงการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                       

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ