ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพุธที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔  (เอกสาร  WORD/ เอกสาร  ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พ.ศ.....

                             ๓.๒  รายงานผลการเปิดศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                    ๓.๓  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

 

 ระเบียบวาระที่  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๒  ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

                             ๔.๓  (ร่าง)  นโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕    

                             ๔.๔  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (เรื่องช่วงระยะของสัญญา)

                             ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการสื่อสารหลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔

                                    ๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการสื่อสาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                    ๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                                          

 ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  รายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ