ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD / เอกสาร  ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                                                        ๓.๑  ทบทวนการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

                                                ๓.๒  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

๔.๒  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรใหม่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓

๔.๓  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าบริการสำหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

                                                                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ